leren-vliegen.be

INFO voor gebruikers van de website

Instructie programma leren ULM vliegen

De inhoud van deze website wordt enkel ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en houdt onder geen enkel geval een bindende of een contractuele verbintenis in. De inhoud van deze website werd ter goeder trouw en naar best vermogen opgesteld, doch kan onjuist, onvolledig, achterhaald of niet geactualiseerd zijn.

 

Door zich toegang te verschaffen tot deze website aanvaardt de gebruiker dat de webmaster, de bvba LEREN VLIEGEN, de bvba JOJANDA, haar aangestelden en haar al dan niet vliegende leden onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe- of indirecte-, voorzienbare- of onvoorzienbare schade van welke aard ook veroorzaakt door de informatie in deze website en/of door bijdragen van deelnemers in het aangeboden forum en de blog. Zij  kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor storingen, onderbrekingen, fouten in de elektronische publicatie, virussen, hacking-attacks en andere computer misdrijven op en vanuit deze website en verwante informatiediensten naar waar een hyperlink werd voorzien. Zij zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens.

 

De publicatie van wetten, decreten, omzendbrieven van de administratie, e. d. op deze website heeft geen officieel karakter. De gebruiker richt zich daartoe tot de officiële instanties.

 

De hyperlinks in deze website zijn zorgvuldig gekozen. Deze verwijzingen zijn uitsluitend informatief en de webmaster, noch de bovengenoemde bvba's zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

Het copyright van deze website behoort toe aan de bvba LEREN VLIEGEN en de bvba JOJANDA. De informatie mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk verspreid worden zonder hun voorafgaande en schriftelijke toestemming. In het geval toestemming wordt verleend, moet steeds de bron worden vermeld.

 

Het gebruik van de informatie in deze website is enkel toegelaten voor persoonlijke doeleinden. Indien hij/zij niet kan of niet wenst in te stemmen met de inhoud van deze website, bestaat zijn/haar enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

Persoonsgegevens die verkregen worden door gebruikmaking van deze website worden strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld. Zij zullen niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden.

 

De gebruiker heeft het recht zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen bij middel van de in deze website, het forum en de boekingsmodule voorziene tools. Indien hij daartoe niet zelf de rechten heeft of daartoe niet in staat is, verzoekt hij de webmaster via e-mail (johan.janda@telenet.be) dit in zijn plaats te doen. Indien een publieke overheid hierom verzoekt, behouden de webmaster en/of de beide hierboven genoemde bvba's zich het recht toe de gevraagde informatie te verstrekken.

 

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens met het oog op de verbetering ervan. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

 

Elk geschil voortvloeiend uit of verband hebbend met het gebruik van deze website en/of met een discussie voortvloeiend uit de interpretatie van deze exoneratie of uitsluiting van garantie (genoemd “disclaimer”) zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken van Gent die enkel het Belgisch recht zullen hanteren.

Disclaimer en privacy